Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia:

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim: Maldo SK s.r.o., Gudernova 24, Košice, (prevádzka maldo, Trieda SNP 88, Košice) zapísaná v OR Okresného súdu Košice I. Odd. Sro, Vložka č. 52770/V, IČO: 53962401, DIČ: 2121589701, (ďalej len predávajúci) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

poštová adresa: Maldo SK s.r.o., Gudernova 24, 040 11 Košice

e-mail: info@maldo.sk

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy:

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar alebo službu ponúkanú na internetovej stránke.

Kupujúci vyplnením formulára na internetovej stránke www.maldo.sk, telefonicky alebo písomne dáva predávajúcemu súhlas na spracovanie objednávky.

Zoznam tovaru na stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

Objednávka musí obsahovať:

 1. Identifikačné údaje kupujúceho. (obchodné meno, sídlo, IČO ak ide o právnickú osobu. Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobu)
 2. Typ a počet kusov tovaru.
 3. Spôsob dodania tovaru.
 4. Kontaktné údaje kupujúceho.
 5. Spôsob platby.

Predávajúci po prijatí objednávky, bezodkladne informuje kupujúceho o tejto skutočnosti spätným e-mailom, telefonicky alebo písomne.

Platba a dodanie tovaru:

Platbu za tovar a služby je možné realizovať hotovosťou v predajni, bezhotovostným prevodom na účet, pomocou dobierky pri dodaní tovaru na adresu určenú kupujúcim. Platba platobnou kartou cez internet. Objednávka sa pri platbe kartou cez internet uhradí prostredníctvom platobnej brány Tatra banky a.s. po dokončení transakcie. Cena poštovného sa účtuje podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a kuriérskej služby. Pri vyššej hmotnosti objednávky cenu za dopravu tovaru upresníme mailom alebo telefonicky. Rezervácie produktov pri platbe na dobierku s dlhšou ako 5 dňovou lehotou odoslania od dátumu prijatia objednávky neakceptujeme.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho:

Predávajúci má právo objednávku zrušiť v prípade ak nie je možné dodať tovar alebo službu v požadovanom množstve alebo kvalite z technických príčin, prípadne sa tovar prestal vyrábať, služba sa prestala realizovať alebo došlo k zmene cien. Tieto skutočnosti budú ihneď oznámené kupujúcemu. Ďalej sa bude postupovať na základe vzájomnej dohody. V prípade ak nedôjde ku vzájomnej dohode ako je dodanie tovaru v rovnakej kvalite a cene alebo dodanie iného tovaru a boli už uhradené finančné prostriedky tie budú vrátené kupujúcemu.

Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne spolu so všetkými dokladmi a právnymi predpismi. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny tovaru alebo služby.

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, poskytnutú službu, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade so Zákonom 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou alebo pomocou mailu na kontaktnú adresu predávajúceho.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. Odporúčame zaslať tovar vo forme poistenej zásielky z dôvodu možného poškodenia tovaru počas prepravy, resp. straty zásielky.

Ak sú dodržané všetky podmienky odstúpenia od zmluvy predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Náklady na vrátenie tovaru späť predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ.

V prípade, že kupujúci doručí predávajúcemu tovar použitý nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu zníženú cenu tovaru na základe objednávky, takisto ak nie sú splnené podmienky stanovené Zákonom 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ak výrobok zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou zákazníka dokázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom prezretí výrobku a jeho obalu objaviť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Pokiaľ si zákazník neprevezme vybavenú reklamáciu do tridsiatich (30) dní od vybavenia reklamácie, bude mu účtované skladné vo výške 0,50,- EUR za každý aj začatý deň neprevzatia tovaru od ukončenia reklamačného konania.
Pokiaľ si však Klient tovar neprevezme ani do lehoty, keď výška skladného prevýši cenu reklamovaného tovaru, bude tento tovar použitý na úhradu skladného.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

m) v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (tj. napr. z obálky), tak v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný.

n) tovar so skladovou dostupnosťou „Na objednávku – termnín upresníme“ tento tovar je dostupný na objednávku len na základe vopred zadanej objednávky od konkrétneho zákazníka a takýto tovar nedržíme skladom.

Formulár na odstúpenie od zmluvy:

maldo.sk/odstupenie

V prípade, ak kupujúci bez predošlého odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme predávajúci má nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci má nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu aj v prípade ak kupujúci odstúpi od zmluvy po vyexpedovaní objednávky a objednávku neprevezme.

Reklamačný poriadok, zodpovednosť za chyby:

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru v súlade so Zákonom č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv. V prípade ak zariadenie vyžaduje prístupové kódy, heslá a.p. je potrebné tieto dodať spolu s reklamovaným tovarom.

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

V prípade reklamácie tovaru, keď nie je možná oprava a výrobok už sa nevyrába je možné na základe vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim ho nahradiť za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

Kupujúci stráca záruku na tovar v prípade:

 • Nepredloží doklad o zaplatení, dodací list alebo záručný list, príslušenstvo alebo dokumentáciu tovaru, ak to vyžaduje výrobca alebo dodávateľ.
 • Po uplynutí záručnej doby.
 • Ak dôjde k mechanickému poškodeniu tovaru.
 • Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu.
 • Neodborného zaobchádzania, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
 • Poškodenia tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.
 • Poškodenia tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.
 • Neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosferickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
 • Zásahu do tovaru k tomu neoprávnenou osobou.
 • Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Miesto reklamácie:

Zásielkou na adresu: Maldo, Trieda SNP 88, 040 11 Košice, info@maldo.sk

Alternatívny spôsob riešenia sporov:

 • Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@maldo.sk
 • Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo naň neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 • Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 • Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 • Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

– Ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.- Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Ochrana osobných údajov:

Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníku spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči našej spoločnosti v postavení postavení sprostredkovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe nainternetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutúe-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných naadrese http://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči našej spoločnosti alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomuje mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

Záverečné ustanovenia:

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

Pre produkty s pridanou hodnotou ako napr. doplnkový software pribalovaný ako bonus a nie je priamou súčasťou produktu nemá vplyv na správnu funkčnosť/ sa technické špecifikácie môžu zmeniť bez predošlého upozornenia. Obsah aktuálneho balenia sa môže líšiť i v závislosti na dátume predaja.

Zásielky na dobierku alebo vyžadujúce inú formu úhrady zásadne nepreberáme.

Prípadné sťažnosti, pripomienky a podnety nám posielajte na ktorúkoľvek kontaktnú adresu, odporúčame mailovú komunikáciu.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 055/6220 781

fax. č.: 055/ 6224 547

e-mail: ke@soi.sk